Tagalog English Dictionary

 

Search

Random Word

Add Word

harapín ng lubusan, humaráp ng lubusan : harapín/humaráp ng lubusan (idiomatic), concentrate, focus
LA County MLS
Tagalog: harapin ng lubusan, humaráp ng lubusan English: concentrate, focus Edit
fucos: fucos
Tagalog: fucos English: fucos Edit
Copyright (C) 2020 Matthew Blake. All Rights Reserved.