Tagalog English Dictionary

Search

Random Word

Add Word

Enter a Tagalog or English word.

69894 Entries

Searching for: weaken

manghinà, manglatâ: v. weaken.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: manghina, manglata English: weaken Edit
si-rà, pin-salà, sa-mâ, hi-nà, kapansanan:
vt. to impair, to weaken, sirà-in, ipinsalà, ipasamâ, ipahinà
passive v. nasirà, napinsalà, napasamâ, huminà
adj. impaired, weakened, napinsalà, napasamâ, huminà
n. impairment, handicap, kapansanan, kapinsala-an, kasira-an, kahina-an
LA County MLS 2008
Tagalog: sira, pinsala, sama, hina, kapansanan English: impair, impaired, weaken, impairment, handicap Edit


Add the English word weaken
Add the Tagalog word weaken

English entries searched: weaken
Tagalog entries searched: weaken

Enter text that you would like dictionary links to.Copyright (C) 2019 Matthew Blake. All Rights Reserved.